Stanovy spolku "Jáchyma Pivce"

 

Článek I.

Název a cíl sdružení

 

Spolek Jáchyma Pivce (dále jen "spolek") je spolek občanů, jehož cílem je:

 • Příprava, organizace a realizace pohybových aktivit, zejména dálkových pochodů, v oblast okolí obce Dlouhá Loučka a v přírodním parku Sovinecko (dále jen "oblast")
 • ochrana a zvelebování životního prostředí v oblassti
 • spolupráce se subjekty s obdobným zaměřením
 • organizace volnočasových aktivit v obci Dlouhá Loučka

 

Článek II.

Sídlo spolku

Sídlem spolku je Rýmařoská 409, Dlouhá Loučka PSČ 783 86.

 

ČLENSTVÍ

Článek III.

 

Členem spolku se může stát jen fyzická osoba starší 15 let.

 

Článek IV.

Vznik a zánik členství

4.1 Členem spolku se stává osoba jestliže:

 • podá výkonnému výboru spolku písemnou přihlášku s žádostí o účast ve spolku
 • výkoný výbor sdružení nezamítne přihlášku do 1 měsíce od jejího podání.

4.2 Členství vzniká dnem řádného podání přihlášky pokud přihlášku dle bodu 4.1 b) výkonný výbor neodmítne

4.3 4lenství ve spolku zaniká:

 • vystoupením člena na základě oznámení výkonnému výboru spolku ke dni doručení oznámení
 • dnem přijetí rozhodnutí valné hromady o vyloučení člena
 • zánikem spolku
 • úmrtím člena

4.4 Členství je možné přerušit na základě oznámení člena výkonnému výboru spolku ke dni doručení oznámení, a to až na dobu tří let.

 

Článek V.

Práva a povinnosti členů

5.1. člen spolku je oprávněn:

 • být informován o všech aktivitách spolku
 • účastnit se valné hromady spolku, hlasovat na ní, vyjadřovat se ke všem návrhům a připomínkám, podávat návrhy a připomínky
 • i mimo valnou hromadu se svobodně vyjadřovat ke všem okolnostem, které se dotýkají činnosti spolku
 • účastnit se volby výkonného výboru
 • účastnit se všech aktivit pořádaných spolkem
 • nahlížet do účetních knih spolku a požaadovat vysvětlení od příslušných orgánů, jmenovitě výkonného výboru, případně jeoho jednotlivých členů

5.2 Člen spolku je povinen:

 • jednat v souladu se zájmy spolku tak, aby nedošlo k poškození těchto zájmů ani k újmě na pověsti spolku nebo jeho členů
 • dodržovat tyto stanovy a respektovat usnesení orgánu spolku
 • svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, je-li do nich zvolen

 

ORGÁNY SPOLKU

 

Článek VI.

Vlaná hromada

7.1. Valná hromada je vrcholným orgánem spolku.

7.2 Valná hromada se schází podle potřebz, avšak nejméně jedenkrát za kalendářní rok.

7.3 Valnou hromadu svolává výkonný výbor, a to tak, že o jejím konání vhodným způsobem (e-mailem, osobně, telefonicky či poštou) vyrozumí všechny členy spolku alespoň 14 dní před jejím konáním. Ve vyrozumění uvede výkonný výbor přesně datum a místo konání valné hromady a předběžný okruh projednáváných záležitostí.

7.4 Pokud výkonný výbor nesvolá valnou hromadu do jednoho roku od konání poslední valné hromady, může ji svolat kterýkoli člen spolku, a to stejným způsobem, jako ji svolává výkonný výbor.

7.5 Valná hromada je usnášeníschopná, účastní-li se jí alespoň 50% členů. V případě, že není požedovaného kvóra dosaženo, svolá do 1 měsíce výkonný výbor náhradní valnou hromadu. Tato valná hromada je usnášení schopná bez ohledu na počet přítomných členů.

7.6 Návrh je schválen, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů. O změně stanov rozhoduje valná hromnada dvoutřetinovou většinou přítomných členů.

7.7 Valná hromada:

 • volí a odvolává členy výkonného výboru, a to buď  jednotlivě nebo výkonný výbor jako celek.
 • rozhoduje o zrušení členství dle čl. 4.3 stanov
 • schvaluje a mění stanovy
 • rozhoduje o výši členského příspěvku na další kalendářní rok
 • schvaluje výroční zprávu a účetní závěrku předlouženou výkonným výborem
 • rozhoduje o rozpuštění spolku a o jeho majetkovém vyrovnání

 

Článek VIII.

Výkonný výbor

8.1 Výkonný výbor je statutárním orgánem spolku.

8.2 Výkoný výbor se skláda ze tří členů spolku zvolených valnou hromadou.

8,3 Funkční období výkonného výboru je 1 rok, pokud nedojde k jeho předčasnému odvolání valnou hromadou. Výkonný výbor vzkonává provizorně práva a povinnosti dle tohot článku také po uplynutí této lhůty až do doby svolání valné hromady, na které dojde k volbě nového výkonného výboru.

8.4. Výkonný výbor:

 • jedná jménem sploku navenek
 • vede účetnictvíspolku a sestavuje a předkládá valné hromadě ke schválení výroční zprávu a účetní uzávěrku
 • rozhoduje o aktivitách sdružení, řídí a vykonává běžnou činnost vyvíjenou v souladu s účelem a cílem spolku
 • rozhoduje o zamítnutí přihlášky dle čl 4.1. stanov
 • svolává valnou hromadu

8.5. Výkonný výbor volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Jménem spolku jednají navenek předseda a místopředseda, přičemž každý z nich je oprávněn jednat a podepisovat jmeénem spolku samostatně.

8.6. Výkonný výbor je kolektivním orgánem. Výkonný výbor svolává a řídí předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda. Výkonný výbor se svolává dle potřeby,  nejméně však dvakrát ročně. K přijetí rozhodnutí výkonného výboru je třeba nadpoloviční většiny jeho členů.

Článek IX.

Zásady hospodaření

9.1. Příjmy spoluku činí zejména:

 • dary a dotace od právnických a fyzických osob
 • příjmy ze vstupného na akce pořádané spolkem
 • příspěvky a dotace z veřejných rozpočtů

9.2. Veškeré finanční prostředky získané činností spolku musí být používány pouze pro provoz a činnosti spolku v souladu s cíli spolku definovanými v čl. 1. stanov.

9.3. Hospodaření, rozpočet, způsob evidence a kontroly sleduje valná hromada.

 

Článek X.

Zánik spolku

10.1. Spolek zaniká

 • dobrovolným rozpuštěním nebo sloučním s jiným spolkem
 • pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění

10.2. Dojde-li k zániku spolku ve smyslu předchozího odstavce, provede se majetkové vypořádání, na které se použijí příslušná ustanovení obchodního zákoníku o likvidaci obchodních společností.

 

Článek XI.

Závěrečná ustanovení

 

Pro okruh otázek, které stanovy výslovně neupravují, platí přiměřeně příslušná ustanovení zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

 

V Dlouhé Loučce 30.3.2013